OpenBench Testing Framework

Finished
mhouppStashmasterdiff60.0+0.6LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [45.00, 50.00]
Games: 1972 W: 604 L: 290 D: 1078
mhouppStashsingular_extensions2diff60.0+0.6LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3708 W: 773 L: 629 D: 2306
mhouppStashsingular_extensions2diff10.0+0.1LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11280 W: 2732 L: 2540 D: 6008
AndrewEtherealdelay_nnue_shiftdiff240.0+2.4LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 0.00]
Games: 14666 W: 1128 L: 1168 D: 12370
mhouppStashbf_hist_color_indexdiff10.0+0.1LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11976 W: 2834 L: 2906 D: 6236
mhouppStashlmr_improving2diff10.0+0.1LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8296 W: 1935 L: 2026 D: 4335
AndrewEtherealdelay_nnue_shiftdiff10.0+0.1LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 0.00]
Games: 2465 W: 232 L: 265 D: 1968
AndrewEtherealdelay_nnue_shift[ERROR]diff240.0+2.4LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 0.00]
Games: 19066 W: 1570 L: 1512 D: 15984
AndrewEtherealdelay_nnue_shiftdiff4.0+0.04LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 0.00]
Games: 54528 W: 10849 L: 11105 D: 32574
AndrewEtherealdelay_everything[ERROR]diff60.0+0.6LLR: -0.14 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 5488 W: 578 L: 573 D: 4337
AndrewEtherealdelay_everythingdiff10.0+0.1LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 45520 W: 7309 L: 7320 D: 30891
AndrewEtherealfix_bias_shiftdiff10.0+0.1LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 14436 W: 2284 L: 2393 D: 9759
mhouppStashlmr_full_historydiff10.0+0.1LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 5630 W: 1305 L: 1411 D: 2914
mhouppStashlmr_full_historydiff10.0+0.1LLR: -3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9720 W: 2219 L: 2307 D: 5194
AndrewEtherealdelay_nnue_shiftdiff60.0+0.6LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 5124 W: 685 L: 527 D: 3912
AndrewEtherealdelay_nnue_shiftdiff10.0+0.1LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 3424 W: 676 L: 509 D: 2239
mhouppStashlmr_historydiff60.0+0.6LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 13846 W: 2707 L: 2519 D: 8620
vshcheIgelsrch_sext_conddiff60.0+0.6LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7420 W: 1146 L: 1000 D: 5274
vshcheIgelsrch_sext_conddiff10.0+0.1LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 43598 W: 9486 L: 9145 D: 24967
mhouppStashbf_hist_color_indexdiff10.0+0.1LLR: -3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11952 W: 2760 L: 2835 D: 6357
mhouppStashlmr_historydiff10.0+0.1LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 28864 W: 7010 L: 6725 D: 15129
mhouppStashlmr_improvingdiff10.0+0.1LLR: -3.07 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2384 W: 512 L: 640 D: 1232
KierenHalogenrefactor_magicdiff10.0+0.1LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 9312 W: 1869 L: 2043 D: 5400
AndrewEtherealopenbench_nnue_2x256[FRC]diff10.0+0.1LLR: -3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 64392 W: 13546 L: 13467 D: 37379
AndrewEtherealopenbench_nnue_2x256[FRC]diff10.0+0.1LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 20768 W: 4333 L: 4416 D: 12019
<-- 1 2 3 4 5 6 ... 364 365 366 -->